top of page

תנאי שימוש

אתר  (להלן: האתר) הינו אתר בבעלות עמי אלה תקשורת בע"מ (להלן: "החברה") המתמחה, בין היתר, בתחום המדיה, בהפקת שידורים והפצתם.

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

עצם השימוש באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. לפיכך, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, הפסק לאלתר כל שימוש באתר.

בתנאי השימוש לעיל ולהלן, "תוכן" או תכנים פירושם תכנים מילוליים כדוגמת חוות דעת, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות וכד'), קבצים, קישורים בוידאו ו/או בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת, גרפיקות, עיצובים, לוגואים, שמות של יצירות שונות, סימני מסחר, יישומים, קודים ופטנטים.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה ותוכן, מכל סוג שהוא, לרבות סימני המסחר, הכלולים בו - הינן של החברה ו/או של צדדים שלישיים בלבד.

אין לעשות כל שימוש בתכנים הכלולים באתר ו/או בכל חלק מהם, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, למסור לצד שלישי או לפרסם קישור לאתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. כל שימוש מעבר לצפייה אישית בתכנים במסגרת גלישה באתר, אסורה.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ו/או באתרים חיצוניים אליהם תגיע באמצעות קישור הקיים באתר, לרבות לתוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו. פעולות ו/או תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או הסתמכות עליהם, הנן באחריותך המלאה והבלעדית.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. בעצם השימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. 

ידוע לך כי האתר עשוי להפנות את הגולשים בו לאתרים חיצוניים במסגרתם ניתן יהיה לצפות בתכנים נוספים. מובהר כי מרגע המעבר לאתר חיצוני כאמור (בין אם באמצעות האינטרנט ובין אם בפניה ישירה שלך לגורם המפעיל את האתר החיצוני, בכל דרך שהיא), יחולו עליך תנאי השימוש הנקבעים ע"י מפעיל האתר החיצוני, וכי החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן על תנאי השימוש ו/או תוצאות השימוש ו/או כל נזק ו/או פגיעה אשר תיגרם לך, ככל שתיגרם. בלי לגרוע מהאמור, אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

ידוע לך כי התוכן והשירותים הניתנים באתר יכול ולא יהיו חסינים מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרעו בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או ייפגעו מכל סיבה אחרת והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך או לצד ג' בשל כך.

אם מסרת את פרטיך האישיים באתר החברה, החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד החברה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה כאמור רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 

ככל שתבחר למלא את פרטיך האישיים לצורך קבלת מידע מהחברה אודות תכנים חדשים המוצעים במסגרת האתר, הנך מאשר לחברה לשלוח אליך מסרים כאמור. כמו-כן, ככל שתאשר קבלת מסרונים או דואר אלקטרוני לצורך פרסום מסחרי של שירותי או מוצרי החברה ו/או מי מטעמה, תשלח לך החברה גם מסרים אלה, אלא אם בעתיד תמסור לחברה הודעה בדבר רצונך להסירך מרשימת התפוצה, הכל בהתאם להוראות הדין. 

עם דרישתה הראשונה של החברה, אתה תשפה את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או כל אדם ו/או גוף שייגרם להם נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג שהוא כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה וזאת בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. 

bottom of page